info@petrtour.cz

+420 777 212 414

 

We're sorry, the content you requested has not been translated into English. Displaying content in čeština language.

I. Úvodní ustanovení

Smlouva uzavřená mezi cestovní kanceláří Petr Tour s.r.o. (dále CK) a objednavatelem / zákazníkem má vždy písemnou formu a je tvořena:

- formulářem „Smlouva o zájezdu”

- elektronickou nabídkou umístěnou na stránkách CK či zaslanou zákazníkovi

- těmito Všeobecnými smluvními podmínkami

V případě rozporu mezi těmito „Všeobecnými smluvními podmínkami“ a textem formuláře “Smlouva o zájezdu” má přednost formulář “Smlouva o zájezdu”.

Smlouva platí pro všechny další osoby na ní objednatelem uvedené. Za plnění smluvních závazků osob na smlouvě vyznačených ručí objednavatel jako za své vlastní. Objednavatel stvrzuje svým prohlášením a podpisem na závazné přihlášce na zájezd skutečnost, že je oprávněn jednat a ručí za jím přihlášené osoby na této přihlášce uvedené.

II. Smluvní strany

Účastníky smluvního vztahu jsou:

a) cestovní kancelář Petr Tour s.r.o.

b) zákazník, kterým muže být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník).

Osoby mladší 15 let mohou zájezdu zúčastnit pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15-18 let mohou zájezdu zúčastnit pouze s výslovným souhlasem zákonného zástupce, pokud se zástupce sám zájezdu nezúčastní.

III. Vznik smluvních vztahu

Smluvní vztah mezi cestovní kanceláři Petr Tour s.r.o. a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (případně jejím zplnomocněným zástupcem) podepsané cestovní smlouvy, potvrzené cestovní kanceláří Petr Tour s.r.o. (případně jejím zplnomocněným prodejcem), a úhrady zálohy na účet cestovní kanceláři Petr Tour s.r.o.

IV. Ceny služeb

Cenou za služby se rozumí cena uvedená na formuláři Smlouva o zájezdu. Případné slevy vyhlášené cestovní kanceláři Petr Tour s.r.o. po datu podpisu smlouvy o zájezdu zákazníkem nezákladají právo zákazníka na zlevněnou cenu.

Cestovní kancelář Petr Tour s.r.o. může změnit cenu objednaných služeb nejpozději do 21.dne před zahájením zájezdu v následujících případech:

- změna kurzu české koruny vůči zahraničním měnám větší než 10% (proti kurzu české koruny vůči zahraničním měnám v den kalkulace cen)

- změna cen pohonných hmot, poplatku spojených s dopravou, letištních, přístavních, palivových poplatku.

V takovém případě bude zákazník písemně informován do 21 dní před čerpáním první služby o jednostranném navýšení ceny a vyzván k doplatku základní ceny.

V. Úhrada služeb

Cestovní kancelář Petr Tour s.r.o. má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí při uzavření smlouvy zálohu ve výši 50% z ceny uvedené na smlouvě. Doplatek je nutno uhradit nejpozději 30 dnů před čerpáním první služby. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před čerpáním první služby zaplatí zákazník 100% celkové ceny za služby.

Úhradou se vždy rozumí připsání částky na účet CK. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CK oprávněna jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že v platnost vstupují stornopodmínky, uvedené v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.  Bez zaplacení celkové ceny za služby nemá zákazník nárok na čerpání služeb.

VI. Změna / zrušení služeb ze strany CK

CK je oprávněna v případech, kdy není dodržen  minimální počet účastníku uvedený v nabídce u příslušného zájezdu, zájezd zrušit. V takovém případě CK je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 14 dní před zahájením zájezdu a neprodleně vrátit zákazníkovi celou zaplacenou částku.

Pokud před zahájením zájezdu nastanou okolnosti, které brání CK poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je CK povinna provést odpovídající změny (programu, trasy, ceny apod.) nebo zájezd zrušit. Týto skutečnosti CK povinna neprodleně oznámit zákazníkovi. Pokud zákazník neodstoupí od Smlouvy o zájezdu ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu změn smlouvy o zájezdu, má se za to, že se se změnami souhlasí.

Pokud v průběhu zájezdu nastanou vážné okolnosti, které brání CK poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je CK oprávněna provádět změny programu a poskytovaných služeb. V takovém případě je CK povinná:

- zabezpečit náhradní služby stejné nebo vyšší kvality

- poskytnout zákazníkovi slevu z ceny služeb, které byly zahrnuty v ceně zájezdu a nebyly poskytnuté v plném rozsahu

- vrátit zákazníkovi částku, odpovidající ceně služeb, které byly zahrnuty v ceně zájezdu a nebyly poskytnuté během zájezdu, ani za ně nebylo poskytnuto náhradní plnění.

V případě, že CK zajistí náhradní služby stejné nebo vyšší kvality, jsou další nároky zákazníka na náhradu vůči CK vyloučeny.

CK si vyhrazuje právo na úpravu programu a trasy, změnu data a času příjezdu a odjezdu z důvodu zásahu vyšší moci, dopravních problémů, rozhodnutí státních úřadu a dalších okolností, které CK nemohla ovlivnit.  Cestující musí brát v úvahu možnost výrazného zpoždění z důvodu mimořádných okolností. V případě zpoždění nevzniká zákazníkovi právo na odstoupení od smlouvy ani na náhradu škody.

VI. Změna / zrušení služeb ze strany zákazníka

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy před zahájením čerpání služeb a vracení zaplacené částky bez stornopoplatků v následujících případech:

- zrušení zájezdu ze strany CK

- při změně termínu konání zájezdu ze strany CK

- při změně ceny zájezdu ze strany CK

- při závažné změně programu ze strany CK

Za závažnou změnou se nepovažuje:

- změna ubytovacího zařízení pokud je náhradní zařízení stejné nebo vyšší úrovně

- změna pořadí navštívených míst

- změna trasy z dopravních nebo bezpečnostních důvodů

- změna času příjezdu a odjezdu z důvodu nepříznivého počasí, přetížení komunikací či zásahu vyšší moci.

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy s CK kdykoliv bez udání důvodu. Toto odstoupení musí být provedeno písemnou formou. Smluvní vztah bude zrušen ke dni, kdy je písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno CK. Zrušením smluvního vztahu vstupují v platnost stornovací podmínky.

Jednodenní zájezdy:

více než 21 dnů před začátkem zájezdu - bez stornopoplatku

20 dnů - 72 hodiny před začátkem zájezdu - 10% z celkové ceny za služby

72 hodiny - 48 hodin před začátkem zájezdu - 30% z celkové ceny za služby

48 a méně hodin před začátkem zájezdu - 100% z celkové ceny za služby

Nenastoupení na zájezd, zmeškání odjezdu - 100% z celkové ceny za služby

Vícedenní zájezdy:

více než 21 dnů před začátkem zájezdu - bez stornopoplatku

20 dnů - 72 hodiny před začátkem zájezdu - 20% z celkové ceny za služby

72 hodiny - 24 hodiny před začátkem zájezdu - 50% z celkové ceny za služby

24 a méně hodin před začátkem zájezdu - 100% z celkové ceny za služby

VII. Doprava

Dopravou komfortním autobusem se rozumí doprava autobusem, který je vybaven klimatizaci, WC, DVD přehrávačem, mikrofonem a reproduktory, polohovatelnými sedadly.  Dopravou komfortním minibusem se rozumí doprava minibusem, který je vybaven klimatizaci, mikrofonem a reproduktory, polohovatelnými sedadly. Minibusy nejsou vybavený WC.

Dojde li během přepravy k poruše na klimatizaci, WC, mikrofonu nebo DVD přehrávači, jedná se o drobnou provozní závadu, která není důvodem k zahájení reklamačního řízení.

CK si vyhrazuje právo vyloučit z dopravy zákazníka, pokud svým jednáním porušuje zákony ČR nebo navštívené země, zákazníka, který je v podnapilém stavu, zákazníka, který svým chováním narušuje chod výletu, obtěžuje ostatní zákazníky, slovně nebo fyzicky napadá ostatní zákazníci nebo zástupce CK. V takovém CK neposkytuje zákazníkovi žádnou finanční kompenzaci za vyloučení z dopravy ani nezajišťuje návrat do odjezdového místa.

Nastane li během zájezdu situace, kdy klient se nedostaví včas na průvodcem / delegátem / řidičem určené místo odjezdu, autobus musí na opozdilé čekat maximálně 30 minut. Pak zákazník bude muset si zajistit dopravu na vlastní náklady. V takovém CK neposkytuje zákazníkovi žádnou finanční kompenzaci.

Každý zákazník má právo na převoz jednoho cestovního zavazadla do 20 kg a jednoho příručního zavazadla do 6 kg.  

VIII. Pojištění

Cestovní pojištění není součástí ceny zájezdu. Využije li zákazník nabídky cestovního pojištění CK, vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a pojišťovnou. CK je v tomto případě pouze zprostředkovatelem smluvního vztahu.

Dle zákona č.159/1999 Sb.zahrnují povinné smluvní pojištění cestovní kanceláře ve smyslu tohoto zákona. Cestovní kancelář Petr Tour s.r.o. má řádně sjednáno povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.159/1999 Sb. u České podnikatelské pojištovny, a.s.

IX. Reklamace

Nesplní li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající s cestovní smlouvy řádně, může zákazník uplatnit své právo reklamace. Zákazník je poviněn uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu u průvodce, delegáta, na recepci. Vyřízení reklamace spočívá v odstranění závady, poskytnuti náhradní služby nebo doplnění služby. Není li závada odstraněna, sepíše zákazník na místě reklamační protokol a následně ho předá CK k reklamačnímu řízení. V protokolu má být uvedeno datum, předmět reklamace, požadovaný způsob vyřízení reklamace. CK vynaloží veškeré úsilí k odstranění nedostatku. CK si vyhrazuje právo využit 30 denní odpovědní lhůty.

X. Zpracování osobních údajů

Podpisem smlouvy o zájezdu objednavatel vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. Zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, CK zpracovávala a zhromažd’ovala osobní údáje zákazníka v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, bydliště, elektronický kontakt pro elektronickou poštu. Poskytnuté údaje zákazníka je CK oprávněna zpracovávat a zhromaždovat za účelem nabízení služeb poskytovaných CK. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK povinna dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto článku kdykoli písemnou formou odvolat.

XI. Platnost Všeobecných podmínek

Všeobecné podmínky platí u všech zájezdu organizovaných cestovní kanceláří Petr Tour s.r.o. Podpisem Smlouvy o zájezdu objednavatel potvrzuje, že vše zákazníci, na smlouvě uvedené jsou s těmito podmínkami seznámeny a souhlasí s nimi. Podmínky vstupuji v platnost 1.01.2015.